Avelino Sala treballa a Alaró en una recerca sobre del passat miner de la zona

AVELINO SALA

DDAYA CENTRE D'ART CONTEMPORANI
ALARÓ / MALLORCA

ARTISTA EN RESIDÈNCIA ACTUAL

Agost 2015

AVELINO SALA (Gijón, 1972)

www.avelinosala.es

Avelino Sala treballa a Alaró en una recerca entorn del passat miner de la zona, la seva memòria i ho vincula a la seva pròpia obra. Les propostes estètiques –que també tenen una forta càrrega ètica- plantejades per Avelino Sala al llarg de la seva trajectòria artística articulen un discurs personal, coherent, i al mateix temps complex en quant a les seves lectures i les seves mirades.

La diversitat de mecanismes i llenguatges expressius empleats, que inclouen entre uns altres el vídeo, l'escultura, la fotografia, els neons, el dibuix o el plural món dels objectes, no li aparten d'aquesta línia contínua i consistent que unifica la major part dels seus treballs.

Les seves imatges, en gran manera, se'ns apareixen com si fossin al·legories o metonímies que exemplifiquen la solitud de l'individu, les fragilitats que es creen en la seva pròpia ubicació personal, i en els intersticis que subjeuen mentre que entitats pertanyents al discurs global de la Història, o també els fluxos i dubtes sobre una identitat i una memòria que no fan sinó afirmar el seu caràcter perible i estranyat, la seva pertinença a algun tipus de no lloc.

Addaya Centre d'Art Contemporani
C/ Alexandre Rosselló, 10
07340 Alaró Mallorca
Tel. 971510045
www.addaya-art.com

Horaris
De dimecres a dissabte: 10'30h-13'30h; 17'00h-20'30h
Altres horaris: Cita prèvia

#balears #tallers #galeries #museus #artistes
 

ESTÈTIQUES TRANSVERSALS al Museu Comarcal de Manresa

ET poster 550
 
ESTÈTIQUES TRANSVERSALS - MANRESA | UNITAT MÒBIL DEL PAISATGE

EXPOSICIÓ. Museu Comarcal de Manresa
Via St. Ignasi 40, 08240 Manresa (Barcelona)
29 d'agost-13 setembre 2015

ESTÈTIQUES TRANSVERSALS, art, acció educativa i ciutats mitjanes, és un programa d'accions impulsat des de l'àmbit de les pràctiques artístiques contemporànies i fonamentat en la transdisciplinarietat, tot connectant amb diversos àmbits del coneixement que tenen a veure amb l'anàlisi, comprensió i construcció del contextos urbans. El programa té com a objectiu el foment de l'acció col·lectiva en la construcció de l'espai públic a través d'accions educatives que impulsin la creativitat social i la implicació de les persones en la producció cultural.

En el marc d'aquest programa i durant els anys 2014 i 2015, s'ha desenvolupat la UNITAT MÒBIL DEL PAISATGE | U.M.P. de MIXITÉ (Sergi Selvas i Marta Carrasco), un projecte d'activació d'un dispositiu mòbil a partir d'activitats pedagògiques que constitueix alhora un mecanisme catalitzador de processos de reflexió crítica sobre el territori i el patrimoni; un element generador d'activitats per a la col·lectivitat; i un arxiu de la documentació i materials generats durant la recerca col·lectiva. El projecte s'ha desplegat a partir del treball realitzat amb la col·laboració de centres educatius, associacions, i altres agents locals amb els quals s'han generat diferents processos de reflexió crítica i s'ha posat en valor tots aquells sabers que impliquen la mirada en termes de paisatge, i també la transformació recent del territori i de la ciutat. El projecte, que s'ha desplegat a Manresa, s'ha desenvolupat en forma de tallers amb cadascun dels col·lectius participants on s'ha imaginat, reflexionat, debatut i proposat noves lectures i mirades sobre la ciutat i el seu entorn.

Aquesta exposició presenta el resultat dels processos duts a terme durant aquest període, en col·laboració amb una sèrie de col·lectius, professionals, centres educatius i organitzacions que treballen, en l'entorn de Manresa, sobre qüestions com el paisatge i el territori, el patrimoni i la cultura, i la relació entre trama urbana i entorn natural.

Programa d'activitats:

Taller Mutacions:
Laboratori Permanent d'anàlisi del territori
Dies: 12, 19 i 26 de setembre
hora: de 17h a 20h
Lloc: Sala Gran. Museu Comarcal de Manresa

JORNADES
Territori i paisatge: una aproximació a l'entorn des de les pràctiques culturals col·laboratives
Data: 1 d'octubre. Hora: 19.00 h
Lloc: Sala Gran. Museu Comarcal de Manresa

Cultura i accions educatives: re-territorialitzar des de les pràctiques culturals col·laboratives.
Data: 8 d'octubre.
Hora:19.00 h
Lloc: Sala Gran. Museu Comarcal de Manresa

UNITAT MÒBIL DEL PAISATGE és un projecte de MIXITÉ (Marta Carrasco i Sergi Selvas) que es desplega en col·laboració amb IDENSITAT en el marc D'ESTÈTIQUES TRANSVERSALS i amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i el Museu Comarcal de Manresa, Generalitat de Catalunya Departament de Cultura i en relació amb l'Escola de Música L'Esclat, l'Institut de Cal Gravat, el Grup de Pintura el Garbuix, i les entitats i ens locals Cacis Centre d'Art, Cal Gras, Amics del Conservatori, Memòria.cat, Irehom, Escola Agrària, Camp d'Aprenentatge Can Font, Consorci del Bages per a la Gestió dels Residus (Parc Ambiental), Anella Verda i Centre d'Estudis del Bages.

+info: http://www.idensitat.net/ca/estetiques-transversals/1139-estetiques-transversals-unitat-mobil-del-paisatge

________________________________


TRANSVERSAL AESTHETICS - MANRESA | UNITAT MÒBIL DEL PAISATGE

EXHIBITION. Museu Comarcal de Manresa
Via St. Ignasi 40, 08240 Manresa (Barcelona)
29th August-13th September, 2015


Transversal Aesthetics, is a programme of activities taking place within a specific area  driven from the field of contemporary artistic practice and based on an interdisciplinary approach, connecting art and other spheres of knowledge related with analysis, understanding and construction of urban contexts.The programme aims to encourage collective action in the construction of public space through educational and artistic practices jointly developed, driving social creativity and encouraging the involvement of various participants at specific phases of the process.
It is intended to initiate and bring continuity to collaborative processes in the relationship between artistic practices, social contexts and educational spaces, and deploying these processes throughout specific locations or environments in which these practices are not habitual, establishing connections between artistic institutions or spaces and social spaces.

In the framework of this programme, during 2014 and 2015, the project UNITAT MÒBIL DEL PAISATGE (Landscape Mobile Unit) by MIXITÉ (Sergi Selvas y Marta Carrasco), has been developed. U.M.P. is the activation of a mobile device which is simultaneously a catalytic mechanism for processes of critical reflection upon the countryside, a generator of community activities, and an archive of documents and materials generated during the collective research.The project was deployed with the collaboration of schools, associations and other local agents who generated various processes of critical reflection and highlighted all information involving a perspective upon the issue of landscape, and the recent transformation of the city and the surrounding countryside.
These processes were developed as workshops in which participants of each group pictured, considered, debated and proposed new interpretations and views of Manresa and its surroundings.

This exhibition presents te result of the processes carried on during this periode in collaboration with a series of collectives, local stakeholders, schools and organizations working in Manresa and its surroundings about themes like landscape and territory, heritage and culture, and the relationship between urban area and natural enviroment.

Activities programme:

Mutations Workshop:
Permanent laboratory of analysis of the territory

Days 12th, 19th and 26th September

Time: 5 pm to 8 pm

Place: Sala Gran. Museu Comarcal de Manresa

Conference:
Territory and landscape: an approach to the environment based upon collaborative cultural practices
Date: 1st October.
Time: 7.00 pm

Place: Sala Gran. Museu Comarcal de Manresa

Cultural and educational activities: re-territorialising using collaborative cultural practices.

Date: 8th October. Time: 7.00 pm

Place: Sala Gran. Museu Comarcal de Manresa


UNITAT MÒBIL DEL PAISATGE ( LANDSCAPE MOBILE UNIT) is a project by MIXITÉ (Marta Carrasco i Sergi Selvas) developed in col·laboration with IDENSITAT in the framwork of TRANSVERSAL AESTHETIC and the support of Ajuntament de Manresa and Museu Comarcal de Manresa, Generalitat de Catalunya Departament de Cultura , and in relation with L'Esclat music school, Cal Gravat Highschool, el Grup de Pintura el Garbuix, and the organizations and local entities Cacis Centre d'Art, Cal Gras, Amics del Conservatori, Memòria.cat, Irehom, Escola Agrària, Camp d'Aprenentatge Can Font, Consorci del Bages per a la Gestió dels Residus (Parc Ambiental), Anella Verda and Centre d'Estudis del Bages.

+info: http://www.idensitat.net/en/transversal-aesthetics/1141-transversal-aesthetics-mobile-unit-of-landscape

#catalunya #museus #agenda 


EULÀLIA VALLDOSERA | Abans de la llum | Vilafranca del Penedès


E u l à l i a   V a l l d o s e r a
A B A N S    D E    L A    L L U M

Els fonaments d'una artista: les cartografies del cos humà en tinta sobre paper compleixen 25 anys.

Una selecció de l'obra en paper que es va poder veure al Museo Reina Sofía el 2009 ens mostra les passes que la porten a superar el llenguatge convencional de la pintura mitjançat una recerca sobre el cos humà. Són les seves darreres peces pintades a partir de les quals desenvoluparà les seves conegudes accions amb les cigarretes i deixalles que situen el cos com eix vertebrador de l'experiència i la sensibilitat, fins que un dia bescanvia el negre de la tinta i la cendra pel blanc de la llum en les seves instal·lacions lumíniques on el cos de l'artista és substituït pel cos de l'espectador.

Inauguració 
Dissabte, 22/08/15, 13 h.

Del 22/08 al 01/09 – del 05/10/ al 14/11/2015


GALERIA SICART.
Carrer de la Font, 44. 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Catalunya)
T. +34 93 818 03 65. C. +34 629 237 560
galeriasicart@galeriasicart.com

#galeries #exposicions #agenda #inauguracions #catalunya

La CUP carrega contra Colau per deixar Barcelona sense Regidoria de Cultura

Resultat d'imatges de la cup barcelona

La CUP critica el Govern de Colau pel maltractament a la cultura. Entenen que la decisió de deixar sense regidoria de cultura l'ajuntament "suposa que la cultura dins de l'organigrama municipal ha baixat uns quants esglaons".

La CUP Capgirem Barcelona assegura en un comunicat que "no podem viure en un estat de provisionalitat constant on no tinguem una regidoria de cultura i si una comissionada que no té veu ni vot directa al consell plenari", en referència a Berta Sureda, comissionada de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. Segons la CUP aquesta decisió del govern de Colau suposa rebaixar uns quan esglaons la cultura en l'organigrama municipal.

La CUP Capgirem Barcelona, ha presentat en roda de premsa les propostes per a l'Institut Municipal de Cultura de Barcelona on Pere Casas Zarzuela n'és el representant de la CUP. La proposta s'articula en set eixos:
 
1.- Acció contra la precarietat. Revisió dels contractes de les empreses dels serveis externalitzats i fer un retorn a la gestió pública ( Castell de Montjuïc, Canòdrom, serveis de missatgeria i consergeria, servei d'informació a La Virreina,  serveis de taquilla als museus etc.
 
2.-Revisió dels criteris de les borses de treball per a detectar els llocs de treball estructurals i procedir a convocar oferta pública.
 
3.- Interpel·lar a la Generalitat per la implicació en el Consorci del museu de Ciències (no aporta cap capital)  i en tal cas que retorni a la plena titularitat municipal.
 
4.- Auditoria a la Fundació museu Picasso des de la seva privatització i que es faci un retorn a la gestió pública.
 
5.- Revisió del criteris en les subvencions de projectes i activitats.
 
6.- Cal un pla integral de gestió que inclogui una autentica  relació de lloc de treball i un organigrama de les Direccions per a poder desenvolupar amb solvència polítiques culturals de ruptura com els plans de museus socials. Pla de centre cívics o projectes de col·laboració amb artistes i creatius.
 
7.- Anul·lació de la resolució del catàleg de llocs de treballs del consorci del museu de Ciències Naturals, per haver estat acordades sense cap negociació amb les treballadores ni amb cal dels sindicats o representants dels treballadors i treballadores.


#gestió #patrimoni #catalunya

La novela catalana 'Curial e Güelfa' podria haver estat escrita a Itàlia entre el 1445 i el 1447


El 'Curial e Güelfa' sí que va avançar el 'Tirant lo Blanc'. L'historiador Abel Soler situa la redacció de la novel·la de cavalleries anònima a Itàlia, entre 1445 i 1447. Manuel Milà i Fontanals va descobrir el manuscrit del llibre el 1876 a la Biblioteca Nacional. En ser la primera referència a aquest text del segle XV al qual falta el primer quadern, alguns van considerar que en va poder ser l'autor, teoria avui àmpliament rebutjada. A l'esquerra, una il·lustració de la novel·la de cavalleries "Curial e Güelfa".

Últimes dades sobre el Curial e Güelfa, la principal novel·la de cavalleries en llengua pròpia al costat del Tirant lo Blanc. La redacció del llibre se situaria a Itàlia i no a Barcelona entre 1445 i 1447. Fins ara, la forquilla era molt més àmplia: entre 1435 i 1462 (la datació clàssica de Martí de Riquer). I la localització de l'autor s'ha acostumat a traslladar a Barcelona, a la suposada cort del Príncep de Viana que notables investigadors situen a la capital catalana a partir de 1460. Allà s'hauria escrit fins i tot el Tirant, segons aquestes tesis.#literatura #història #catalunya

Convocatòria residències artístiques ETAC 2015 - 2016
CONVOCATÒRIA RESIDÈNCIES
ETAC (ESPAI TRANSFRONTERER D'ART CONTEMPORANI)

L'ETAC és un projecte que compta amb el suport de l'Euroregió Pirineus Mediterrània i que vol crear una estructura cooperativa entre centres d'arts visuals contemporànies esdevenint una plataforma de creació de públics per l'art a través d'un programa de residències per a artistes.

S'ofereix una borsa de residències per a 5 artistes que hauran de portar a terme un projecte de recerca que posi especial atenció en els processos de treball i de creació. La residència tindrà una durada total de dos mesos i es desenvoluparà en un dels centres participants.


Dotació:  2.500€ + 500€ per desplaçaments

Període de residència: de l'1 de febrer al 27 de març de 2016

Termini: 2 d'octubre de 2015

Resolució: 31 d'octubre de 2015


Més informació
http://etac-eu.org/


Bòlit
Centre d'Art Contemporani. Girona
Plaça del Vi 1 17004 Girona
Tel. 972 427 627
www.bolit.cat

#beques #premis #catalunya #artistes


JORDI LÓPEZ-ALERT al MUSEU MOLÍ DE CAPELLADES

L'última assemblea #3
de JORDI LÓPEZ-ALERT

Intervenció artística al mirador
del MUSEU MOLÍ PAPERER DE CAPELLADES

Del 15 d'agost al 4 d'octubre de 2015

Inauguració: 15 d'agost a les 12h

L'última assemblea #3 és una obra en expansió. Aquesta obra es va presentar per primer cop l'any passat, en el portal de pedra d'una casa deshabitada, a Sant Pere de Riudebitlles, en el marc de la VIII Biennal d'Art Riudebitlles. Una segona versió es va poder veure, un mes més tard, a l'exposició col·lectiva, quan les obres de la biennal es van traslladar al Museu Molí Paperer de Capellades.

L'obra que avui es pot veure, la tercera versió (#3), és una intervenció en la seva totalitat creada per a un dels espais més imponents i característics del molí paperer, el mirador*. Una intervenció pensada per aquest emblemàtic espai on antigament s'assecaven milers de papers gràcies a l'aire que circulava per les seves ventanes*

Les tres versions mantenen l'esperit originari de l'obra: establir un diàleg contemporani amb l'espai des del traç, utilitzant residus (brics*). I a la inversa, establir un diàleg contemporani amb l'espai des dels residus, utilitzant el traç. Llenguatges artístics que s'entrecreuen i que es reivindiquen per si sols en llocs amb una forta identitat. Una proposta artística que beu de la poesia per parlar del nostre temps: de la societat industrial, del medi ambient, dels residus, de la vida...

Cal assenyalar però, que de les tres versions que s'han pogut veure fins al dia d'avui, la del mirador és, per les seves dimensions, la que transmet una experiència amb l'espai més intensa. 

*Mirador:  Espai del molí paperer on s'estenien i s'assecaven els fulls de paper. El mirador es caracteritzava per situar-se a les plantes de dalt del molí paperer i pel seguit de ventanes que hi havia al seu perímetre. Construïdes als quatre vents, les ventanes permetien que circulés l'aire i que els fulls de paper s'assequessin.

*Ventana:  Finestra d'un assecador o estenedor de paper.

*Bric:   Envàs de cartró i alumini apte per a conservar aliments líquids com llet, sucs de fruita, etc.


MUSEU MOLÍ PAPERER DE CAPELLADES
Pssg. Concepció, s/n
08786 CAPELLADES (Anoia)

Horari d'estiu: De dilluns a diumenges de 10:30 a 14:30h
Tel. 93 801 28 50
Més informació: www.mmp-capellades.net

#museu #catalunya #inauguracions #accions


Troben una bonica entalla romana al poblat visigot del Puig Rom, a l'Empordà #història

http://fotos00.emporda.info/2015/08/02/318x200/994883.jpg

Els arqueòlegs han localitzat durant la darrera campanya d'excavacions del poblat visigot del Puig Rom de Roses (Alt Empordà) una entalla; un camafeu, una pedra tallada en baix relleu que representa una llebre perseguida per un gos. La peça, datada de l'època romana, devia formar part d'una joia, una placa o un altre ornament personal, on hauria estat encastada. Els experts assenyalen que es tracta d'un element de valor que formaria part de les pertinències d'algun dels habitants del poblat i que s'hauria utilitzat fins al segle VII després de Crist. Durant les darreres setmanes, els arqueòlegs han estat excavant el sector est del jaciment i s'ha desenrunat i netejat la muralla per la part exterior.

Aquesta peça s'ha trobat durant la darrera campanya d'excavacions que s'ha dut a terme en aquest jaciment arqueològic. El poblat de Puig Rom se situa en l'època visigòtica, entre el segle VII i la primera meitat del segle VIII. Es tracta d'un poblat emmurallat amb un perímetre de 350 metres i una potent muralla de dos metres que ocupa una superfície d'una hectàrea. L'espai ha estat declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) en les categories de Zona arqueològica l'any 1964 i Monument històric el 1949.

Les excavacions i intervencions al Puig Rom van arrencar ara fa uns cent anys, el 1917 i eren dirigides per Joaquim Folch i Torres. Posteriorment, Pere de Palol també va excavar en aquest indret del 1946 al 1947. Posteriorment, va encarregar-se de fer treballs de neteja i dibuix el 1987 i, a partir d'aquest any, el jaciment havia quedat abandonat fins l'any passat quan un equip investigador format per les doctors Eva Subías, Anna Maria Puig, el doctor Ignacio Fiz i l'arqueòloga Dolors Codina van arrencar de nou es treballs en el marc del projecte de recerca 2014-2017 que porta per títol 'El nucli fortificat de Puig Rom i el seu entorn immediat. Estudi sobre el poblament d'època visigoda a la serra de Rodes. S.VII-X dC'.

Un projecte que està subvencionat pel Departament de Cultura i l'Ajuntament de Roses i que s'integra dins des grup de recerca multiinstitucional MIRMD-GIAC: 'Mirades sobre la Mediterrània a l'Antiguitat. D'Orient a Occident, de la Protohistòria a l'Antiguitat tardana' que està coordinat per l'ICAC.

Gràcies a les anteriors excavacions es coneixia que al jaciment hi havia una porta, tres torres i diverses cases adossades a la muralla al costat sud i est. Segons expliquen els experts, el poblat devia estar organitzat mitjançant un sistema concèntric, adaptant-se l pendent del turó i amb carrers entre les línies de cases. Durant les passades intervencions, els arqueòlegs van aconseguir extreure nombrosos objectes de ferro i ceràmica, majoritàriament eines agrícoles, tot i que també van trobar altres elements de bronze. Entre ells destaca una guerra litúrgica de bronze que avui en dia es pot veure al MAC-Girona.

Aquesta darrera campanya d'excavacions en la qual s'ha trobat aquesta nova peça d'època romana s'ha realitzat en un punt d'unió entre el sector excavat per Folch i Torres - al costat est- i el que es va anar desenrunant a la zona sud i que Pere de Palol va continuar l'any 1947. A més, també s'ha netejat la muralla per la part exterior. Uns treballs que han deixa al descobert una nova torre que ja es coneixia pels treballs de topografia que es van fer el 2010. Paral·lelament, els arqueòlegs han fet treballs de prospecció del territori de l'entorn del poblat i continuen consolidant les estructures localitzades. Uns treballs que finalitzaran la propera setmana. /acn

#història #ca #patrimoni #catalunya

El pressupost espanyol pel Reina Sofia, Prado i Teatro Real triplica el que dedica a totes les institucions catalanes juntes #EspoliCultural
Robatori i espoli d'escàndol. El pressupost que l'estat espanyol ha invertit en els museus madrilenys Reina Sofia i Museo del Prado i el Teatro Real per triplica l'aportació de l'Estat a totes les intitucions catalanes, segons el Departament de Cultura de la Generalitat. La Conselleria creu que "hi haurà un greuge important en l'aportació per a Catalunya". El museu Reina Sofia rebrà 36 milions d'euros, el Prado 43 i el Teatre Reial 9.

El Govern ha comparat les aportacions dels últims 5 anys per demostrar que les ajudes de l'Estat s'ha reduït en un 43,9%. L'aportació passa de 20,6 milions d'euros a 11,5 milions d'euros. Per a Mascarell, "el pressupost assignat per l'Estat representa una nova ofensiva contra la cultura del país". "D'aquesta manera l'Estat, ens ofega fiscalment i financerament i a més ens nega culturalment", ha afegit.

http://www.elsingular.cat/cat/notices/2015/08/reina_sofia_prado_i_teatre_reial_tripliquen_l_aportacio_de_l_estat_a_totes_les_insitucions_catalane_111465.php

Tot apunt per la inauguració de la 2a Universitat Nova Història a Montblanc #joproposo

Tot apunt per la inauguració de demà a les 12h de la 2a Universitat Nova Història a Montblanc (Conca de Barberà). 
De l'1 al 4 d'agost del 2015.

L'activitat de l'UNH consisteix en un curs sobre la falsificació i restauració de la Història de Catalunya, en un entorn històric privilegiat on, a més a més d'aprendre història i compartir idees, podrem passar-hi uns dies de descans i aprofitar per fer alguna visita cultural al centre històric de Montblanc. 

El contingut del curs està organitzat amb 10 ponències a càrrec de destacats investigadors de l'Institut Nova Història com són Jordi Bilbeny, Àlex Sendra, Albert Fortuny, Pep Comajuncosa, Ivan Giménez, Pere Alzina, Joanjo Albinyana, Paolo Pellegrino, Pep Mayolas i Manel Capdevila. A més hi haurà actes públics, taules rodones, cinefòrum cada vespre i un concert la nit del dissabte.

Podeu consultar el programa a través del següent enllaç:

Programa de les conferències:
http://www.inh.cat/universitat/2a-UNH/programa

Inscripcions:
http://www.inh.cat/universitat

No us ho perdeu! Un estiu amb història.

‪#‎joproposo‬ ‪#‎montblanc‬ ‪#‎història‬ ‪#‎agenda‬ ‪#‎catalunya‬ #tallers #conferències #ca #patrimoni