Can Ricart, bé cultural d'interès nacionalLa Conselleria de Cultura i Mitjans de Comunicació ha iniciat la incoació de l'expedient de declaració de bé cultural d'interès nacional, en la categoria de conjunt històric, a favor d'una agrupació d'edificis del recinte fabril de Can Ricart, al barri del Poblenou de Barcelona. Aquesta declaració és la màxima categoria de protecció prevista per la legislació del patrimoni cultural de Catalunya.

La Generalitat, que ha acordat el començament de l'expedient atenent criteris tècnics i històrics, considera que la declaració de bé cultural d'interès nacional és la que millor s'adequa, per la seva definició, a la protecció, restauració i gestió de Can Ricart. Per garantir la protecció d'aquest recinte, l'expedient preveu també la delimitació d'un perímetre de protecció que suposarà un instrument suficient per preservar els valors ambientals, paisatgístics i culturals de l'espai. Per aquesta raó, s'ha delimitat un entorn de protecció del qual formen part la resta d'edificis i espais lliures del recinte anomenat Àmbit Can Ricart.

Amb aquest expedient, es fa un pas més en la protecció del conjunt arquitectònic, ja que els edificis i espais que es troben circumscrits en aquest entorn tindran un grau de protecció superior al que tenien ara i no permetrà que es desvirtuï la concepció del conjunt fabril. La llei de patrimoni preveu que totes les actuacions que es vulguin portar a terme a l'entorn de protecció han de rebre la pertinent autorització de la Comissió de Patrimoni Cultural. Aquestes no poden alterar el caràcter arquitectònic o paisatgístic ni pertorbar la visualització del bé, i també prohibeix qualsevol moviment de terres.

Entrades populars