Concurs d'escultura en espai públic a CambrilsAquesta convocatòria del Concurs d'escultura en espai públic Cambrils 2007 té com a objectiu propiciar la participació d’artistes en el desenvolupament d’una intervenció en un espai públic de Cambrils, mitjançant la creació d’un projecte escultòric. L’emplaçament de l’obra serà a la rotonda del Patronat Municipal de Turisme, a la cruïlla entre el passeig de les Palmeres, el passeig Miramar i el carrer Robert Gerhard.

Podran participar en aquesta convocatòria tots els artistes, de nacionalitat espanyola i estrangers residents a Espanya, individualment o en col·lectiu, que ho desitgin i acceptin les bases de la convocatòria. En cas de tractar-se d’un col·lectiu, s’haurà de designar un representant únic, a qui correspondrà l’exercici dels drets i l’assumpció de les obligacions que es derivin del concurs a tots els efectes. Els participants només poden presentar un sol projecte i hauran de complir els requisits legals per a ser contractats per l’Ajuntament de Cambrils, segons la Llei de contractes de les administracions públiques, art. 20 del Reial decret 2 el 2000.

Es presentaran projectes escultòrics de caràcter permanent que tinguin per objecte dotar la rotonda del Patronat de Turisme d’una escultura o un conjunt escultòric. L’obra haurà de ser exempt i haurà de versar sobre EL MAR i la seva importància i influència en el municipi de Cambrils. Els projectes presentats han de ser originals i inèdits, no seleccionats ni premiats en cap altre certamen o concurs. Les dimensions de l’obra són lliures, però cal que s’adeqüin a l’emplaçament. Cal que els projectes tinguin en compte que, pel seu emplaçament a l’exterior, els materials han de poder suportar la intempèrie, així com permetre’n un manteniment sense excessives dificultats tècniques i l’estabilitat amb la cimentació adequada del lloc.

El cost de producció de l’escultura no ha d’ultrapassar els 50.000 € (IVA i impostos inclosos). S’admet qualsevol combinació de materials que no ultrapassi el límit pressupostari. Aquest import màxim ha de cobrir els honoraris artístics, les despeses de producció del projecte, el transport, els materials, el muntatge i instal·lació definitiva de l’obra en el lloc indicat, així com l’assegurança fins a la recepció definitiva de l’obra per part de l’Ajuntament de Cambrils. El jurat
valorarà la coherència del pressupost presentat.

Els projectes han de constar de dossier explicatiu de l’obra (memòria tècnica i d’execució), plànols, esbossos, dibuixos explicatius o desenvolupament virtual del projecte o qualsevol element visual que es consideri oportú per facilitar la comprensió i el coneixement de l’obra; pressupost d’execució; pla de treball per a la realització (seqüència de construcció i temporalització); detall del material i utillatge a utilitzar,;sistema de subjecció al terra i altres observacions que es considerin d’interès. Tota la documentació s’ha de presentar en suport paper format A4 i en suport CD .

El termini d’admissió de les propostes en la primera fase serà el dia 3 de setembre de 2007, inclòs. No es donarà com a vàlida la data del segell dels correus certificats o dels enviats per missatgeria. Els projectes s’han de trametre a: Ajuntament de Cambrils - l’Oficina d’Atenció al Ciutadà – plaça de l’Ajuntament, 4, 43850 Cambrils. L’horari de rebuda és el d’obertura de l’oficina: de dilluns a dijous de 8.30 a 18 h i divendres de 8.30 a 14 h. S’entregarà resguard o s’enviarà.

Cada projecte rebrà 600 € (IVA inclòs) com a màxim per a la realització de la maqueta, contra presentació de factura. Aquesta dotació econòmica suposarà l’adquisició per part de l’Ajuntament de Cambrils, dels drets d’imatge sobre aquesta.

Bases complertes del concurs, clicant aquí.

.

Comentaris

Entrades populars