Concurs: creació imatge 8 de Març (Ajuntament de Mataró)Objectiu: aquestes bases tenen per objectiu regir la convocatòria de disseny de la imatge representativa de l’Ajuntament de Mataró en la commemoració del 8 de març, el Dia Internacional de les Dones.

Participants: poden participar-hi totes les persones majors de 16 anys.

Cada participant pot presentar un màxim de dues obres, que han de ser originals i inèdites.

Format i contingut:

La imatge ha de presentar-se:

• Impresa en format DIN A3 vertical (29,7 x 42 cm) muntada sobre cartró ploma i sense signar.
• En format digital, a mida DIN A3 i a 300 ppp de resolució.
• L’original i el suport digital, sense signar, han d’anar acompanyats d’un sobre tancat, a l’interior del qual hi ha d’haver una fotocòpia del DNI/NIE, l’adreça, un breu currículum, el telèfon i l’adreça electrònica de l’autor/a. Cada sobre s’ha d’identificar amb un pseudònim.

Termini de lliurament:

El període de lliurament de la imatge s’obre el 26 de gener de 2011 i finalitza l’11 de febrer de 2011.
Els originals s’han de presentar al Centre d’Informació i Recursos per a Dones (carrer de Sant Pelegrí, 3, Mataró),de dilluns a dijous de 9 a 13 h i de 16 a 19 h i divendres de 9 a 13 h.

Jurat: el jurat està format per una persona representant del Servei de Comunicació de l’Ajuntament, de l’Associació Sant Lluc per l’Art, del Centre d’Informació i Recursos per a Dones i del Consell Municipal d’Igualtat d’Oportunitats de les Dones. Actua com a presidenta del jurat la consellera delegada del Servei de Joventut i Dona.

Criteris de Valoració:

El jurat té en compte els següents criteris:

• la fidelitat a la temàtica proposada
• l’originalitat de la imatge
• l’impacte visual de les obres presentades

Premi: el premi per a la persona guanyadora és de 400 €, un import que és objecte de la retenció fiscal legalment establerta. L’obra guanyadora queda en propietat de l’Ajuntament, a qui l’autor/a cedeix gratuïtament i en exclusiva tots els drets d'explotació.

Veredicte: el veredicte del jurat es farà públic durant la tercera setmana de febrer als canals de difusió propis de l’Ajuntament. A la persona guanyadora se li notificarà personalment el resultat del certamen.

Exposició: totes les obres presentades queden exposades a la Sala Sant Lluc, a la Presó (la Riera, 117, Mataró), del 8 de març al 3 d’abril de 2011. El dia de la inauguració es lliurarà el premi a la persona guanyadora.

Devolució: les obres no premiades es podran recollir a partir del 5 d’abril de 2011 al mateix lloc de lliurament i en els mateixos horaris.

La participació en el concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol imprevist ha de ser resolt pel jurat. El premi es pot declarar desert si cap de les imatges presentades no obté el mínim imprescindible d’acord amb el criteri del jurat.
 
Més informació: cliqueu aquí.

Entrades populars