47 projectes opten als ajuts Kreas per fomentar l'art a Girona #beques

La convocatòria 2013 dels ajuts Kreas, destinats a fomentar la
creativitat i la recerca artística a Girona, ha rebut 47 projectes.
D'aquests, la meitat s'emmarquen dins el camp de les arts escèniques
(23 propostes), al qual segueixen la música i els audiovisuals. La
convocatòria per accedir a aquestes ajudes -dividides entre
subvencions i beques- es va tancar ara fa dues setmanes, i s'espera
resoldre abans del 15 de maig. Les ajudes Kreas tenen un pressupost
global de 50.000 euros. Com a màxim, cada subvenció pot ser de 5.000
euros, i cadascuna de els beques, de 1.000. Aquest any, les 47
propostes artístiques que s'han presentat iguala les de la
convocatòria del 2012.

KREAS és el primer nom que es va donar el 1832 a la proteïna que ara
coneixem amb el nom de creatina, la qual és necessària per mantenir en
forma la musculatura i garantir un bon rendiment esportiu. Jugant
metafòricament amb aquest nom i funció, prenem el mot KREAS per
identificar la "proteina de les arts". KREAS és el nom de la
convocatòria d'ajuts a la creació i professionalització artística de
l'Ajuntament de Girona. Aquesta proteïna de les arts té l'objectiu de
recolzar les iniciatives i projectes d'artistes o entitats culturals
de la ciutat tan a nivell econòmic, amb un pressupost total de 50.000
€, com a través de la cessió d'espais i material municipal.

- Objectius:

Les ajudes d'aquesta convocatòria estan destinades a fomentar la
creativitat i la recerca artístiques a la ciutat de Girona.

- Modalitats:

Subvencions KREAS de suport a la creació artística.
Beques KREAS d'estudis i/o recerca artística.

- Destinataris:

Poden optar a la convocatòria les persones físiques o jurídiques de la
ciutat de Girona en qualsevol camp artístic: música, teatre, dansa,
circ, literatura, arts visuals i audiovisuals, cultura tradicional i
popular.

- Els peticionaris de les subvencions poden presentar la sol·licitud a
títol particular, de forma individual o col·lectiva, tot complint els
següents requisits:

Les persones físiques han de tenir la residència a la ciutat de
Girona, amb una antiguitat mínima d'1 any.
Les persones jurídiques han de tenir la seu a la ciutat i estar
inscrites al Registre d'Entitats d'aquest Ajuntament amb una
antiguitat mínima d'1 any.
Estar al corrent de les obligacions fiscals amb la Hisenda Local.

- Calendari:

El termini de presentació de sol·licituds és el 15 de març de 2013.

Les sol·licituds es resoldran abans del 15 de maig de 2013 mitjançant
resolució provisional. El termini per presentar al·legacions és de 10
dies.

El termini de presentació de la justificació serà el 31 de desembre de
2013, o abans del 30 de juny de 2014 en el cas de les beques per
estudis iniciats el 2013 que finalitzen el primer semestre del 2014.

- Documentació a presentar:

- Model de Sol·licitud

Trajectòria de l'artista/es o entitat productora.
Fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada (DNI,
NIE o passaport)

Documentació que acredita la residència a la ciutat de Girona.

La residència a la ciutat es comprovarà a través del padró
municipal de la ciutat de Girona. En cas de no estar inscrits en
el padró municipal, el sol·licitant podrà demostrar la residència a
la ciutat de Girona, de com a mínim un any d'antiguitat, mitjançant
la següent documentació: contracte de compra o arrendament
d'habitatge a la ciutat de Girona.

Currículum

Projecte artístic amb el següent contingut segons la modalitat d'ajuda:

1. Específic subvencions KREAS: Presentació i objectius del projecte,
guió o plantejament artístic i creatiu, tractament tècnic o posada en
escena, documents il·lustratius del projecte, etc.

2. Específic beques KREAS: Projecte de recerca, estudis o investigació
que es preveu realitzar en el que s'indiqui el plantejament,
característiques tècniques, professors i centre on es realitzaran
estudis. Objectius personals i artístics que es pretén assolir, etc.


- Pla de viabilitat i comunicació: calendari o pla de treball,
pressupost detallat i pla de finançament, declaració d'altres ajuts
obtinguts, pla de comunicació i presentació pública del projecte. En
el cas de les beques és obligatòria la realització d'una activitat
divulgativa o pedagògica com a contrapartida a la percepció de
l'ajuda.

Documentació adjunta (si s'escau): Dossier de premsa, cartes de
recomanació, material editat.


El material cedit es podrà recollir a les dependències de Cultura de
l'Ajuntament de Girona en el termini d'un mes a partir de la data de
resolució.

Si la sol·licitud presentada no reuneix els requisits establerts per
la convocatòria es requerirà a l'interessat que completi la petició en
el termini màxim i improrrogable de 10 dies. En cas de no presentar la
documentació que manca en aquest termini es donarà per desestimada la
sol·licitud.

Ajuts Kreas: http://www2.girona.cat/ciutat_subvencions_kreas

Entrades populars