Continua la restauració de l'Església de Santa Maria del Miracle #patrimoni

Des de la Conselleria de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona s'està
duent a terme la restauració per fases del conjunt arqueològic de
"l'Amfiteatre Romà" de Tarragona. El conjunt està format per
l'amfiteatre romà, la basílica visigoda, construïda a l'interior de
l'arena de l'amfiteatre romà, i per l'església romànica de Santa Maria
del Miracle, erigida damunt de l'esmentada església visigòtica.

Atesa la gran dimensió del conjunt arqueològic, les intervencions es
realitzen de forma acotada dins el recinte, centrant l'atenció en un
aspecte concret, i amb l'objectiu de donar-hi una solució i/o de
resoldre un problema.

Es pretén que el fil conductor de totes les intervencions realitzades
al recinte sigui d'un patró semblant, de forma que es reforci la idea
de conjunt que es vol donar al monument.

L'Església Romànica del Miracle

L'actual proposta se centra en l'àmbit de l'església romànica i
consisteix en una operació de reparació i consolidació de la
fonamentació i de les façanes de la Basílica Romànica, a l'arena de
l'Amfiteatre romà de Tarragona. Aquesta actuació s'està executant en
el marc del programa "Romànic Obert", sota conveni entre l'Ajuntament
de Tarragona, la Fundació La Caixa i la Generalitat de Catalunya. Les
obres s'estan executant des del gener de 2013 fins ara, i es
finalitzaran aquest proper més d'abril.

Tasques en execució
S'estan duent a terme diferents treballs de restauració:
• Sanejament i consolidació de les fonamentacions dels murs de
l'església per tal de reforçar l'estabilitat de l'edifici.
• Construcció d'elements de contenció en el punt on l'església
fonamenta en les fosses de l'amfiteatre romà per tal de consolidar i
garantir l'estabilitat de la fonamentació de l'edifici.
• Actuacions per facilitar el drenatge d'aigües pluvials.
• Netejar i segellat de la cresta dels paraments de l'església per tal
de frenar la seva degradació, i evitar l'absorció d'humitats en
l'interior dels murs del segle XII.

Les tasques de restauració i consolidació estan acompanyades d'un
procés d'estudi del conjunt per tal de conèixer millor la seva
realitat arqueològica i històrica, dades que s'incorporaran a la nova
senyalètica del conjunt de l'amfiteatre que es troba en procés
d'elaboració.

Antecedents
Anteriorment a aquestes accions actuals s'han executat les següents fases:
• Consolidació Voltes originals
• Adequació accés a l'arena de l'amfiteatre
• Drenatge de les fosses

http://www.tottarragona.cat/ca/cultura/13725-continua-la-restauracio-de-lesglesia-de-santa-maria-del-miracle.html

Entrades populars