ESTÈTIQUES TRANSVERSALS al Museu Comarcal de Manresa

ET poster 550
 
ESTÈTIQUES TRANSVERSALS - MANRESA | UNITAT MÒBIL DEL PAISATGE

EXPOSICIÓ. Museu Comarcal de Manresa
Via St. Ignasi 40, 08240 Manresa (Barcelona)
29 d'agost-13 setembre 2015

ESTÈTIQUES TRANSVERSALS, art, acció educativa i ciutats mitjanes, és un programa d'accions impulsat des de l'àmbit de les pràctiques artístiques contemporànies i fonamentat en la transdisciplinarietat, tot connectant amb diversos àmbits del coneixement que tenen a veure amb l'anàlisi, comprensió i construcció del contextos urbans. El programa té com a objectiu el foment de l'acció col·lectiva en la construcció de l'espai públic a través d'accions educatives que impulsin la creativitat social i la implicació de les persones en la producció cultural.

En el marc d'aquest programa i durant els anys 2014 i 2015, s'ha desenvolupat la UNITAT MÒBIL DEL PAISATGE | U.M.P. de MIXITÉ (Sergi Selvas i Marta Carrasco), un projecte d'activació d'un dispositiu mòbil a partir d'activitats pedagògiques que constitueix alhora un mecanisme catalitzador de processos de reflexió crítica sobre el territori i el patrimoni; un element generador d'activitats per a la col·lectivitat; i un arxiu de la documentació i materials generats durant la recerca col·lectiva. El projecte s'ha desplegat a partir del treball realitzat amb la col·laboració de centres educatius, associacions, i altres agents locals amb els quals s'han generat diferents processos de reflexió crítica i s'ha posat en valor tots aquells sabers que impliquen la mirada en termes de paisatge, i també la transformació recent del territori i de la ciutat. El projecte, que s'ha desplegat a Manresa, s'ha desenvolupat en forma de tallers amb cadascun dels col·lectius participants on s'ha imaginat, reflexionat, debatut i proposat noves lectures i mirades sobre la ciutat i el seu entorn.

Aquesta exposició presenta el resultat dels processos duts a terme durant aquest període, en col·laboració amb una sèrie de col·lectius, professionals, centres educatius i organitzacions que treballen, en l'entorn de Manresa, sobre qüestions com el paisatge i el territori, el patrimoni i la cultura, i la relació entre trama urbana i entorn natural.

Programa d'activitats:

Taller Mutacions:
Laboratori Permanent d'anàlisi del territori
Dies: 12, 19 i 26 de setembre
hora: de 17h a 20h
Lloc: Sala Gran. Museu Comarcal de Manresa

JORNADES
Territori i paisatge: una aproximació a l'entorn des de les pràctiques culturals col·laboratives
Data: 1 d'octubre. Hora: 19.00 h
Lloc: Sala Gran. Museu Comarcal de Manresa

Cultura i accions educatives: re-territorialitzar des de les pràctiques culturals col·laboratives.
Data: 8 d'octubre.
Hora:19.00 h
Lloc: Sala Gran. Museu Comarcal de Manresa

UNITAT MÒBIL DEL PAISATGE és un projecte de MIXITÉ (Marta Carrasco i Sergi Selvas) que es desplega en col·laboració amb IDENSITAT en el marc D'ESTÈTIQUES TRANSVERSALS i amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i el Museu Comarcal de Manresa, Generalitat de Catalunya Departament de Cultura i en relació amb l'Escola de Música L'Esclat, l'Institut de Cal Gravat, el Grup de Pintura el Garbuix, i les entitats i ens locals Cacis Centre d'Art, Cal Gras, Amics del Conservatori, Memòria.cat, Irehom, Escola Agrària, Camp d'Aprenentatge Can Font, Consorci del Bages per a la Gestió dels Residus (Parc Ambiental), Anella Verda i Centre d'Estudis del Bages.

+info: http://www.idensitat.net/ca/estetiques-transversals/1139-estetiques-transversals-unitat-mobil-del-paisatge

________________________________


TRANSVERSAL AESTHETICS - MANRESA | UNITAT MÒBIL DEL PAISATGE

EXHIBITION. Museu Comarcal de Manresa
Via St. Ignasi 40, 08240 Manresa (Barcelona)
29th August-13th September, 2015


Transversal Aesthetics, is a programme of activities taking place within a specific area  driven from the field of contemporary artistic practice and based on an interdisciplinary approach, connecting art and other spheres of knowledge related with analysis, understanding and construction of urban contexts.The programme aims to encourage collective action in the construction of public space through educational and artistic practices jointly developed, driving social creativity and encouraging the involvement of various participants at specific phases of the process.
It is intended to initiate and bring continuity to collaborative processes in the relationship between artistic practices, social contexts and educational spaces, and deploying these processes throughout specific locations or environments in which these practices are not habitual, establishing connections between artistic institutions or spaces and social spaces.

In the framework of this programme, during 2014 and 2015, the project UNITAT MÒBIL DEL PAISATGE (Landscape Mobile Unit) by MIXITÉ (Sergi Selvas y Marta Carrasco), has been developed. U.M.P. is the activation of a mobile device which is simultaneously a catalytic mechanism for processes of critical reflection upon the countryside, a generator of community activities, and an archive of documents and materials generated during the collective research.The project was deployed with the collaboration of schools, associations and other local agents who generated various processes of critical reflection and highlighted all information involving a perspective upon the issue of landscape, and the recent transformation of the city and the surrounding countryside.
These processes were developed as workshops in which participants of each group pictured, considered, debated and proposed new interpretations and views of Manresa and its surroundings.

This exhibition presents te result of the processes carried on during this periode in collaboration with a series of collectives, local stakeholders, schools and organizations working in Manresa and its surroundings about themes like landscape and territory, heritage and culture, and the relationship between urban area and natural enviroment.

Activities programme:

Mutations Workshop:
Permanent laboratory of analysis of the territory

Days 12th, 19th and 26th September

Time: 5 pm to 8 pm

Place: Sala Gran. Museu Comarcal de Manresa

Conference:
Territory and landscape: an approach to the environment based upon collaborative cultural practices
Date: 1st October.
Time: 7.00 pm

Place: Sala Gran. Museu Comarcal de Manresa

Cultural and educational activities: re-territorialising using collaborative cultural practices.

Date: 8th October. Time: 7.00 pm

Place: Sala Gran. Museu Comarcal de Manresa


UNITAT MÒBIL DEL PAISATGE ( LANDSCAPE MOBILE UNIT) is a project by MIXITÉ (Marta Carrasco i Sergi Selvas) developed in col·laboration with IDENSITAT in the framwork of TRANSVERSAL AESTHETIC and the support of Ajuntament de Manresa and Museu Comarcal de Manresa, Generalitat de Catalunya Departament de Cultura , and in relation with L'Esclat music school, Cal Gravat Highschool, el Grup de Pintura el Garbuix, and the organizations and local entities Cacis Centre d'Art, Cal Gras, Amics del Conservatori, Memòria.cat, Irehom, Escola Agrària, Camp d'Aprenentatge Can Font, Consorci del Bages per a la Gestió dels Residus (Parc Ambiental), Anella Verda and Centre d'Estudis del Bages.

+info: http://www.idensitat.net/en/transversal-aesthetics/1141-transversal-aesthetics-mobile-unit-of-landscape

#catalunya #museus #agenda 


Comentaris

Entrades populars