Oberta la convocatòria de subvencions per a projectes puntuals 2019 de l'ICUB


Per qualsevol consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a: subvencions_icub@bcn.cat

Inscriu-te per rebre informació


INTRODUCCIÓ I OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Amb aquesta convocatòria, l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) vol donar suport a projectes de caràcter puntual de qualsevol disciplina cultural. La convocatòria inclou activitats excepcionals, singulars i no periòdiques relacionades amb diferents àmbits i sectors de la cultura.

Els projectes s’han de realitzar entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019 i han de tenir per objectiu desenvolupar activitats de durada inferior a un mes.

Han de ser projectes puntuals, singulars i excepcionals, no subjectes a periodicitat anual, que tinguin caràcter extraordinari en el funcionament regular de l’entitat organitzadora i que, mitjançant les diverses formes d’expressió cultural (arts escèniques, música, dansa, audiovisuals, arts visuals, literatura, ciència, tecnologia, socioculturals i altres disciplines), contribueixin a millorar i enriquir l’oferta i el teixit cultural de la ciutat.

FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Per als subjectes obligats de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (http://www.bcn.cat/tramits), seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits.

Excepte les persones físiques, la resta de subjectes tenen l’obligació de presentar la sol·licitud telemàticament.

La no presentació telemàtica per aquells subjectes obligats per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques serà motiu d’inadmissió.

En el cas excepcional de presentació presencial, els documents es poden presentar en qualsevol de les oficines del registre general dels districtes, gerències o instituts.
QUI POT SOL·LICITAR L'AJUT?

Persones físiques o jurídiques que duguin a terme projectes que s’ajustin a l’objecte de la convocatòria i compleixin els requisits específics que s’hi estableixen.

-No es podran presentar a aquesta convocatòria els projectes que:
-S’hagin presentat a la convocatòria general de subvencions del 2019.
-Es van presentar a la mateixa convocatòria de projectes puntuals de l’any 2018.
-Siguin objecte de subvenció per part d’altres convocatòries de l’ICUB.

QUINS REQUISITS S'HAN DE COMPLIR?

Poden ser beneficiaris de les subvencions a les quals fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques i físiques que compleixin els requisits següents:

-Estar legalment constituïdes i actives.
-Haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció atorgada anteriorment per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.
-Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Estatal d’Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social i la resta d’administracions.
-No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere segons la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes.
-No cal tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona.

Entrades populars