Beques de producció artística 2019 | Hangar | Barcelona


Beques de producció 2019 | Hangar

Hangar, centre de producció i investigació d’arts visuals de Barcelona, ​​obre convocatòria per assignar tres beques de producció. Amb aquestes beques, Hangar posa a l’abast dels/les artistes un pressupost, l’espai i les condicions tècniques adequades per a la producció d’una obra en procés i la contribució a la seva difusió en un entorn professional.

BASES

Prestacions i dotació de la convocatòria de producció:


– Dotació econòmica de 5000 € per cada beca (no acumulables) per al desenvolupament dels projectes escollits.

– Assessorament tècnic a la producció.

Nota: En cas de requerir dedicació tècnica exclusiva al projecte, es facturaran els costos del personal tècnic d’Hangar a càrrec del pressupost de producció.

Destinataris:

La participació en aquesta convocatòria està oberta a tots/es els/les artistes residents a Catalunya i es dirigeix ​​a creadors/es individuals i col·lectius que treballen en l’àmbit de la creació contemporània. En el cas dels col·lectius, s’haurà d’establir un responsable del projecte.

Les beques de producció es dirigeixen a artistes amb projectes originals i inèdits, i es valorarà especialment la solidesa del projecte i la seva adequació al pressupost i calendari proposats al dossier presentat a la convocatòria.

Nota: una de les tres places d’aquesta convocatòria estarà reservada a artistes residents d’Hangar.

Presentació de candidatures:

Per inscriure’s com a postulant a aquesta convocatòria, cal enviar un correu electrònic a marzia(at)hangar.org amb l’assumpte “Beca de producció Hangar”, adjuntant un dossier en format pdf que contingui els següents camps:

– Currículum artístic (fins a 1500 caràcters, espais inclosos).
– Proposta conceptual (fins a 2000 caràcters, espais inclosos).
– Descripció detallada del projecte que es finançaria amb l’ajut sol·licitat (fins a 2000 caràcters, espais inclosos).
– Justificació de la rellevància del projecte. S’inclourà informació sobre l’avanç que el projecte aporta al conjunt de treballs del/la artista (fins a 2000 caràcters, espais inclosos)
– Pla de treball, especificant els resultats esperats, el format final i un calendari d’execució, dins d’una durada màxima de tres mesos, que inclogui la previsió de despeses relatives a la realització del projecte (fins a 2000 caràcters, espais inclosos).
– Necessitats tècniques i d’espais a cobrir per part d’Hangar (fins a 1500 caràcters, espais inclosos).
– Pressupost detallat que inclogui la previsió de despeses en honoraris, materials, personal tècnic, lloguer d’espais i equips (tant d’Hangar com externs). Haurà de justificar-se adequadament la necessitat i valoració de les despeses pressupostades, tenint en compte el pla de treball exposat en la memòria i la seva tipologia.
– Selecció de 10 imatges de projectes realitzats.
– Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de tots els membres del projecte en cas de col·lectius.

Termini de presentació:

El termini de recepció del material finalitza el 8 de juliol de 2019 a les hores 24 GTM+ 1.

Selecció:

La selecció dels projectes serà a càrrec de la Comissió de Programes d’Hangar. La resolució es comunicarà la segona quinzena de juliol de 2019.

Criteris de valoració:

El jurat valorarà els projectes en funció de la informació enviada: proposta conceptual, la descripció del projecte, la justificació sobre la seva rellevància i valoració en el conjunt de treballs de la persona sol·licitant, el pla de treball i la viabilitat tècnica i econòmica.

Acceptació de les bases i de la resolució del jurat
La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació de les seves bases i de la resolució del jurat, així com dels canvis que, a conseqüència de factors aliens a Hangar, es puguin produir amb posterioritat.

Condicions:

– Les persones becades signaran un contracte pels usos dels espais d’Hangar i accepten les condicions d’ús habituals del material tècnic.
– La presentació dels resultats de les beques serà pública i es durà a terme a Hangar en el marc dels Paratext (dates a concretar entre les cada artista i Hangar), sense detriment d’altres presentacions que tinguin previstes les persones sol·licitants.
– Aquestes beques són compatibles amb altres premis i subvencions, exceptuant aquesta mateixa convocatòria.
– La realització del projecte ha de dur-se a terme dins d’un període màxim de tres mesos, a concloure obligatòriament abans del 31 de desembre del 2019.
– Les despeses subvencionats per la beca hauran de ser realitzats dins dels tres mesos d’execució del projecte.
– Cada artista pot presentar la seva candidatura amb un sol projecte.
– El logotip d’Hangar s’inclourà com a coproductor en els crèdits i en tota mena de material de comunicació i difusió de futures exhibicions. Els projectes i les imatges resultants podran ser comunicades en qualsevol format en el context de la convocatòria.

Més informació
.
.

Entrades populars