Premi Bernat Capó d'investigació i difusió de la Cultura Popular Valenciana 2020

Imatge de l'acte d'entrega del premi en una edició anterior.


Bases

Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte del decret del president núm. 6850, de 21 de juliol de 2020, pel qual s'aprova la convocatòria del Premi Bernat Capó d'Investigació i Difusió de la Cultura Popular Valenciana, de la Diputació de València, per a l'any 2020. BDNS (Identif.): 516585.

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias):

Primer: Beneficiaris

Podran participar-hi totes les persones que hagen complit els 18 anys el dia de finalització del termini de presentació de les obres.

No podran participar-hi aquelles persones que hagen guanyat el Premi Bernat Capó d'Investigació i Difusió de la Cultura Popular Valenciana en els últims cinc anys.

Segon. Objecte

El Museu Valencià d'Etnologia i l'àrea de Cultura de la Diputació de València, amb l'ànim de fomentar la investigació i la divulgació de treballs vinculats a l'estudi de la cultura popular, convoquen el Premi Bernat Capó d'Investigació i Difusió de la Cultura Popular Valenciana de la Diputació de València per a l'any 2020 en règim obert de concurrència competitiva.
Les bases del concurs figuren en el decret del president de la Diputació de València núm. 6850, de 21 de juliol de 2020, el text del qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions.

Tercer. Bases reguladores.

L'Ordenança General de Subvencions (OGS) de la Diputació de València, aprovada per acord de Ple de 28 de març de 2017 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) núm. 101, de 29 de maig de 2017.

Quart. Quantia

L'import del premi ascendeix a 6.000 euros que es faran efectius amb càrrec a l'aplicació pressupostària 301.33302.48100 del Pressupost de Despeses de la Diputació de València de 2020.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les obres començarà a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP, i finalitzarà el dia 11 d'octubre de 2020.

Les sol·licituds, fent constar el pseudònim de l'autor/a, es presentaran per alguns dels mitjans següents:

1) En la Seu Electrònica de la Diputació de València http://www.sede.dival.es/ (amb certificat i signatura electrònics) que disposarà d'un procediment específic. Les persones no residents en territori espanyol poden gestionar el seu certificat electrònic emès per la FNMT (http://www.fnmt.es/en/ceres) a través de les Oficines Consulars d'Espanya a l'estranger.

2) En el Registre General de la Diputació de València (Palacio de la Batlia, carrer del Serrans, núm. 2, 46003 València).

3) En els llocs que determina l'article 16 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Amb les sol·licituds s'adjuntarà la Plica: 

Un sobre tancat que indicarà en l'exterior el títol de l'obra i el pseudònim de l'autor. Aquest sobre inclourà:

- Dades de l'autor del treball (nom, cognoms, domicili postal i electrònic, telèfon, fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document d'identificació legalment acceptat).

- Una declaració jurada que indique que l'obra és original i inèdita i que està lliure de qualsevol compromís d'edició i no està pendent de resolució en qualsevol altre concurs literari.

València, 21 de juliol de 2020.-El president, Antoni F. Gaspar Ramos.

.

Entrades populars